Uw kind, onze zorg

Home » Wat maakt ons bijzonder? » Uw kind, onze zorg

Uw kind, onze zorg

In bijna elke klas zitten tegenwoordig kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben op uiteenlopende gebieden zoals: taal, woordenschat, lezen, rekenen, gedrag en motoriek. Kinderen die langzamer of juist sneller leren dan hun leeftijdsgenootjes. Kinderen die anders reageren of zaken waarnemen dan u gewend bent van uw eigen kind.

We hebben expertise in huis voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet spreken tot en met gespecialiseerd onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen en alle niveaus die daartussen zitten. Uit de toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem van Cito kunnen we de vorderingen van individuele leerlingen en groepen vergelijken met die van het landelijke gemiddelde per leeftijd. Op school Oost wordt er een ruim pakket van extra zorg aangeboden.

Tevens hebben we gedragsspecialisten die zich ook vanuit KiVa en Leer en Veerkracht zodanig inzetten binnen de school, dat ieder kind hier floreert en die begeleiding krijgt die nodig is.

Zo hebben wij;

RT(remedial teaching)

Een kind krijgt extra hulp op een voor haar/hem wat zwakker gebied, maar blijft op het normale klassenniveau werken.

KOEN (kind op eigen niveau)

Een kind laat het gemiddelde klassenniveau voor een bepaald vak los en werkt op eigen niveau.

Dyslexie

Op het gebied van dyslexie wordt de aanpak “CODE” gehanteerd, Checklist Onderkenning Dyslexieprotocol Edux. Daarnaast bieden we een eigen protocol aan. Kinderen met dyslexie mogen gebruik maken van extra faciliteiten tijdens lessen en toetsen. We bieden maatwerk.

Dyscalculie

Bij dyscalculie volgen we de landelijke richtlijnen. We hebben expertise in huis. Kinderen met dyscalculie mogen gebruik maken van extra faciliteiten tijdens lessen en toetsen.

Tutoring

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 worden gekoppeld aan kinderen uit groep 3, 4 en 5. Samen lezen ze, oefenen ze en werken ze zodanig samen, dat er een hechte sociale interactie plaats vindt.

Logopedie

Wij hebben een vaste logopediste van Educto in huis. Zij haalt de kinderen die logopedie nodig hebben zelf op in de kals en brengt ze terug. Er gaat weinig lestijd verloren, het is bekend voor de kinderen.

Verrijkingsklas Eureka!

Kinderen uit groep 1 t/m 8 met een ontwikkelings-voorsprong, meer- of hoogbegaafde kinderen, krijgen in deze klas op verschillende dagdelen in de week het onderwijs toegespitst op hun niveau. 

Twee groepsleerkrachten die specialistische scholing hebben gevolgd bieden een speciaal lesprogramma aan met daarin o.a. Spaans of Chinees, filosofie, projectonderwijs, verrijkings- en verdiepingsstof. Er wordt gewerkt met doorlopende leerlijnen.