Uw kind, onze zorg

Home » Wat maakt ons bijzonder? » Uw kind, onze zorg

Uw kind, onze zorg

In bijna elke klas zitten tegenwoordig kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben op uiteenlopende gebieden zoals: taal, woordenschat, lezen, rekenen, gedrag en motoriek. Kinderen die langzamer of juist sneller leren dan hun leeftijdsgenootjes. Kinderen die anders reageren of zaken waarnemen dan u gewend bent van uw eigen kind.

We hebben expertise in huis voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet spreken tot en met gespecialiseerd onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen en alle niveaus die daartussen zitten. Uit de toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem van IEP kunnen we de vorderingen van individuele leerlingen en groepen vergelijken met die van het landelijke gemiddelde per leeftijd. Op school Oost wordt er een ruim pakket van extra zorg aangeboden.

Tevens hebben we gedragsspecialisten die zich ook vanuit Leer en Veerkracht zodanig inzetten binnen de school, dat ieder kind hier floreert en die begeleiding krijgt die nodig is.

Zo hebben wij;

RT(remedial teaching)

Een kind krijgt extra hulp op een voor haar/hem wat zwakker gebied, maar blijft op het normale groepsniveau werken. Ook maken we in de middenbouw-groepen gebruik van een onderwijsassistent voor extra ondersteuning.

Dyslexie

We werken met een protocol vanuit het Samenwerkingsverband. Kinderen met dyslexie mogen gebruik maken van extra faciliteiten tijdens lessen en toetsen. We bieden maatwerk.

Dyscalculie

Bij dyscalculie volgen we de landelijke richtlijnen. We hebben expertise in huis  met onze rekencoördinatoren. Kinderen met dyscalculie mogen gebruik maken van extra faciliteiten tijdens lessen en toetsen.

Tutoring

Tutoring is extra begeleiding gericht op taalondersteuning bij de kleuters. Deze extra begeleiding wordt verzorgd door een onderwijsassistent.

Logopedie

Wij hebben een vaste logopediste van Educto in huis. Zij haalt de kinderen die logopedie nodig hebben zelf op in de klas en brengt ze terug. Er gaat op deze manier weinig lestijd verloren, het is bekend voor de kinderen.

Klusklas

Kinderen uit groep 6 t/m 8 krijgen een dagdeel per week les buiten de eigen groep in de Klusklas onder toeziend oog van een techniekdocent. 

Plusklas Eureka

Kinderen uit groep 1 t/m 8 met een ontwikkelings-voorsprong, meer- of hoogbegaafde kinderen, krijgen in de plusklas op verschillende dagdelen in de week het onderwijs toegespitst op hun niveau.